STATUT

Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam" w Nowej Soli

Tekst jednolity

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§1

1.         Organizacja nosi nazwÄ™: Stowarzyszenie Dzieci i MÅ‚odzieży NiepeÅ‚nosprawnej „Pomóż nie bÄ™dÄ™ sam" w Nowej Soli - dalej zwana "Stowarzyszeniem".

2.   Stowarzyszenie jest zawiÄ…zane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawnÄ…. DziaÅ‚a na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 79,poz.855 z późn .zm./ oraz na podstawie niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Sól

§4

Stowarzyszenie używa pieczęci o nazwie Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam" z podaniem miejsca jego siedziby.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§5

Celem Stowarzyszenia jest;

 1. 1)integrowanie osób pełnosprawnych z niepełnosprawnymi;
 2. 2)propagowanie wiedzy o istocie i uwarunkowaniach niepełnosprawności;
 3. 3)tworzenie przyjaznych warunków do funkcjonowania osób niepełnosprawnych;
 4. 4)wspieranie działań osób niepełnosprawnych i promocja ich inicjatyw;
 5. 5)nawiązywanie kontaktu z lokalnymi ośrodkami wsparcia oraz instytucjami; promującymi rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych;
 6. 6)ogólne usprawnienie, rozwijanie umiejętności, w tym czynności życia oraz zaradności osobistej;
 7. 7)aktywizacja zawodowa;
 8. 8)rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
 9. 9)rozwój umiejętności planowania i komunikowania się;

10)rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej albo szkolenia zawodowego;

11) pomoc psychologiczno - pedagogiczna oraz prawna;

12) pomoc medyczna;

13) przeciwdziałanie uzależnieniom, pomoc społeczna, w tym pomoc rodzin i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

14) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

15) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej obywatelskiej i kulturowej;

16)ochrona i promocji zdrowia;

17)promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy;

18)działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

19)działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży;

20)działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

21)wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

22)wspieranie turystyki i krajoznawstwa;

23)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

24)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

§6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. 1)współpracę z instytucjami państwowymi, pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz osobami fizycznymi zainteresowanymi celami Stowarzyszenia;
 2. 2)współpraca z ośrodkami masowego przekazu w zakresie informowania o potrzebach osób niepełnosprawnych, ich sytuacji społecznej i życiowej;
 3. 3)organizowanie aukcji, koncertów charytatywnych, imprez integracyjnych;
 4. 4)gromadzenie środków finansowych i rzeczowych na realizację celów;
 5. 5)organizowanie kursów, szkoleń w zakresie edukacji, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, turnusów rehabilitacyjnych;
 6. 6)prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej; rehabilitacyjnej dla dzieci , młodzieży i dorosłych;
 7. 7)organizowanie lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim;
 8. 8)wspieranie materialne osób potrzebujących;
 9. 9)zorganizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej;

10)organizowanie wolontariatu;

11)tworzenie i prowadzenie hosteli dla uosób bezdomnych, niepełnosprawnych;

12)tworzenie i prowadzenie ośrodków interwencyjno - poradniczych;

13)organizowanie wsparcia materialnego i niematerialnego;

14)pośrednictwo w poszukiwaniu miejscy pracy;

15)inicjowanie i prowadzenie placówek prowadzących edukację dla uosób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej np. Klubów Integracji Społecznej i Centrum Integracji Społecznej, świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych, środowiskowych domów samopomocowych dla uosób niepełnosprawnych, zakładów aktywizacji zawodowej i spółdzielnie socjalne;

16)przygotowywanie osób do udziału w działaniach edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz przedsiębiorczości;

17)prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz kursów nauki zawodu zmierzającej do podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia członków Stowarzyszenia, osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych;

18)tworzenie programów zatrudnienia tymczasowego, organizacja poradnictwa prawnego i działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych.

§7

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw oraz zadań statutowych może zatrudnić pracowników.

 

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia

§8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. 1)członków zwyczajnych,
 2. 2)członków wspierających,
 3. 3)członków honorowych,

§9

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia która złoży deklarację członkowską oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna która wniosła znaczący wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub wyróżniła się w realizacji jego celów.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc materialną lub niematerialną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§10

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia.

§11

Nadanie tytułu członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.

§12

Każdy członek zwyczajny posiada:

 1. 1)czynne i bierne prawo wyboru do władz Stowarzyszenia,
 2. 2)prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 3. 3)prawo zgłaszania wniosków, uchwał i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

§13

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. 1)aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia i realizować jego cele,
 2. 2)przestrzegać statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. 3)regularnie opłacać składki członkowskie.

§14

Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie i posiadają głos doradczy we władzach Stowarzyszenia.

§15

1 .Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. 1)rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi,
 2. 2)śmierci członka.
 3. 3)skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zlegania z płaceniem składek,
 4. 4)wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia statutu lub nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. Decyzje określone w ust.1 pkt. 3 i 4 podejmuje Zarząd.

1. O decyzji wymienionej w ust.1 pkt 3 i 4 Zarząd powiadamia członka, który w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji może odwołać się do Walnego Zebrania Członków.

 

 

Rozdział IV

Struktura Organizacyjna

§16

WÅ‚adzami Stowarzyszenia sÄ…:

 1. 1)Walne Zebranie Członków,
 2. 2)ZarzÄ…d Stowarzyszenia,
 3. 3)Komisja Rewizyjna.

§17

 1. 1.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 2. 2.Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania chyba, że przepisy statutu stanowią inaczej.
 3. 3.W przypadku braku kworum wyznacza się drugi termin i wtedy uchwały podejmuje się bez względu na liczbę obecnych członków.
 4. A.Walne Zebranie Członków

§18

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§19

 1. 1.Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. 2.Walne Zebranie zwołuje co najmniej raz do roku, a sprawozdawczo-wyborcze raz na 3 lata - Zarząd Stowarzyszenia.

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

 1. 1)z własnej inicjatywy,
 2. 2)na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. 3)na pisemne umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.

4.  Nadzwyczajne Walne Zebranie winno być zwoÅ‚ane nie później niż w ciÄ…gu 6 tygodni od daty zÅ‚ożenia wniosków wymienionych - w ust.3 pkt.2 i 3.

§20

W Walnym Zebraniu udział biorą:

 1. 1)z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. 2)z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i goście.

§21

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,

 1. 2)uchwalanie statutu i jego zmian,
 2. 3)uchwalanie budżetu i zatwierdzanie bilansu,
 3. 4)wybór i odwołanie Prezesa Zarządu ,
 4. 5)wybór i odwołanie członków Zarządu oraz uzupełnienie jego składu,
 5. 6)wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej oraz uzupełnienie jej składu,
 6. 7)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
 7. 8)udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ZarzÄ…dowi,
 8. 9)ustalanie wysokości składki członkowskiej,

10)  rozpatrywanie odwoÅ‚aÅ„ w sprawach czÅ‚onkowskich,

12) podejmowanie innych uchwał wniesionych pod obrady,

14) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

B. ZarzÄ…d Stowarzyszenia

§22

 1. 1.Zarząd składa się z 4 do 5 członków w tym: prezesa, dwóch zastępców prezesa Sekretarza.
 2. 2.Prezes ZarzÄ…du kieruje pracami ZarzÄ…du.

§23

1,. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania.

2.Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa Zarządu i innego Członka Zarządu .

3..Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa lub jednego z zastępców Prezesa i innego Członka Zarządu.

§24

Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

 1. 1)realizowanie programu Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
 2. 2)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 3. 3)ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 4. 4)zwoływanie Walnego Zebrania,
 5. 5)podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 6. 6)prowadzenie dokumentacji,
 7. 7)opracowanie i składanie sprawozdań na Walne Zebranie.

§25

Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach zgodnie z potrzebami podejmowania stosownych decyzji, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających działania wspólnego.

 

C. Komisja Rewizyjna

§26

 1. 1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.
 2. 2.Komisja Rewizyjna, wybiera ze swego grona przewodniczÄ…cego.

§27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. 1)przeprowadzanie kontroli z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku,
 2. 2)składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i przedstawianie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

 

 1. 4)przedstawianie Zarządowi wyników kontroli wraz z wnioskami,
 2. 5)składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

§28

 1. 1.Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. 2.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. 3.Komisja Rewizyjna jest niezależna od zarządu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej oraz jej członkowie :

 

 1. 1)nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. 2)nie mogą by ć skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

Rozdział V

MajÄ…tek Stowarzyszenia

§29

1.  MajÄ…tek Stowarzyszenia tworzÄ…:

 1. 1)ruchomości i nieruchomości będące własnością Stowarzyszenia,
 2. 2)środki pieniężne,
 3. 3)inne prawa majÄ…tkowe.

 

 1. 2.Majątek może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. 3.Majątek stowarzyszenia powstaje z następujących Źródeł:

 

 1. 1)składek członkowskich zgodnie z paragrafem 19 pkt.9,
 2. 2)darowizn, spadków i zapisów,
 3. 3)wpływów z działalności własnej.

§30

Stowarzyszenie może przyjąć jedynie spadek nie obciążony.

§31

 1. 1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
  w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. 2.W zakresie gospodarowania majÄ…tkiem zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia

w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b) przekazywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. Działalność pożytku publicznego prowadzona na rzecz ogółu społeczności, lub

określonej grupy podmiotów wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków Stowarzyszenia.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§32

1. Niniejszy statut może być zmieniany przez Walne Zebranie na podstawie uchwały podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.

§33

 1. 1.Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 2. 2.Likwidatorów wyznacza Walne Zebranie.
 3. 3.Pozostały po likwidacji majątek lub uzyskane z likwidacji pożytki zostają przeznaczone na cele określone w uchwale Walnego Zebrania .

 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!