poziom_kolor_mini

.

.

NASZE MIESZKANIE – NASZA PRZYSZŁOŚĆ


.

.

Informacja o projekcie


Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 
Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna,Działania 7.5 Usługi społeczne.Projekt

realizowany jest od 2 maja 2019 do 30 kwietnia 2022 roku przezStowarzyszenie Dzieci
i Młodzieży Niepełnosprawnej "Pomóż nie będę sam", a jego celem jest wzrost samodzielności
65 osób z 
niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ… intelektualnÄ… i sprzężonÄ… z powiatu nowosolskiego, bÄ™dÄ…cych
podopiecznymi beneficjenta. Projekt zakÅ‚ada utworzenie mieszkania 
wspomaganego w formie
mieszkania wspieranego, dla dorosłych osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością intelektualną
o 4 m
iejscach pobytu stałego i 2 okresowego (opieka wytchnieniowa). Mieszkanie zlokalizowane
jest w  Nowej Soli w budynku 
bÄ™dÄ…cym wÅ‚asnoÅ›ciÄ… beneficjenta i speÅ‚nia wszystkie wymogi
dotyczÄ…ce prowadzenia tego typu wsparcia. W placówce udzielane bÄ™dzie wsparcie 
jej mieszkaÅ„com
poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz usług wspierających ich aktywność, w tym m.in.:
nauka lub podtrzymanie 
posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności
życiowej, rozwijania kontaktów spoÅ‚ecznych oraz peÅ‚nienia 
ról społecznych. Zadanie składa się
z trzech etapów. W pierwszym przygotowane są miejsca świadczenia usług (6 miejsc) poprzez

wyposażenie mieszkania wspomaganego oraz infrastruktury budynku w niezbędny sprzęt.
W drugim przeprowadzona zostanie 
rekrutacja uczestników, a w trzecim realizowane bÄ™dzie
wsparcie w postaci usÅ‚ug opiekuÅ„czych i aktywizujÄ…cych Å›wiadczonych 
uczestnikom projektu
w ramach całodobowego pobytu stałego i okresowego w mieszkaniu wspomaganym. Czas
planowanego pobytu 
okresowego ustalony zostanie indywidualnie dla każdego uczestnika przez
terapeutów beneficjenta w porozumieniu z opiekunem 
faktycznym. Założono średni czas pobytu
okresowego: 2 tygodnie. 1 miejsce przeznaczone jest do kwaterowania w trybie 
interwencyjnym
(
zastępowanie opiekunów faktycznych w nagłej potrzebie) na krótki okres (do kilku dni). Wsparcia
mieszkaÅ„com 
udzielać będzie 3 opiekunów (jeden opiekun na zmianie), opiekun mieszkania oraz
pracownik socjalny i psycholog. Zakres wsparcia 
odpowiadać ma na potrzeby uczestników
wynikające z rodzaju schorzenia. Każdemu z uczestników projektu przed rozpoczęciem

wsparcia zostanie wykonana przez pracowników WTZ diagnoza funkcjonalna oraz
zostanie opracowany indywidualny plan 
wsparcia, a po jego zakończeniu ocena postępów.

.

.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE


.
.

Wczoraj, 17 czerwca, odbyło się spotkanie z udziałem rodziców (opiekunów faktycznych)
podopiecznych Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam”,
na którym pani prezes, pani kierownik WTZ oraz koordynator projektu „Nasze mieszkanie - nasza
przyszłość poinformowali o rozpoczęciu naboru uczestników i jego zasadach oraz udzielili
odpowiedzi na pytania dotyczące realizacji całego projektu. Wszyscy obecni na zebraniu
rodzice wyrazili wolę zgłoszenia do udziału w projekcie swoich dorosłych dzieci będących
zarazem podopiecznymi Stowarzyszenia i uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Obecni na zebraniu otrzymali do wypełnieni formularze rekrutacyjne oraz oświadczenia
uczestników projektu. Z nieobecnymi na spotkaniu rodzicami/opiekunami zostaną na drodze
telefonicznej poczynione ustalenia sposobu odbioru (poboru) dokumentów rekrutacyjnych.
Rekrutacja ma charakter zamknięty – ograniczony do podopiecznych „Pomóż nie będę sam”.
Dokumenty można składać do 24.06.2019 roku. Wymagane dokumenty można pobrać poniżej.

.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.
.
.
.
.

.

.

Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na Å›wiadczenie usÅ‚ug opiekuÅ„czych 

w mieszkaniu wspomaganym.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Zapytanie ofertowe

załącznik 1 - formularz ofertowy

załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych

Załącznik nr 4- oświadczenie o spełnianiu klauzul społecznych 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!