droga_do_naglowek

.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł‚ projektu:

Droga do samodzielności

Beneficjent:

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż nie będę sam" w Nowej Soli

Miejsce realizacji projektu:

Ośrodek Oparcia Społecznego w Nowej Soli

Obszar realizacji projektu:

Powiat nowosolski

Źródło finansowania:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Konkurs nr 1/2021

pn. „Sięgamy po sukces” Kierunek pomocy 2. Zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych

Typ projektu:

Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)

Nazwa zadania:

Zadanie 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek

Cel projektu:

Wzrost samodzielności 60 osób z niepełnosprawnością intelektualną z powiatu

nowosolskiego o min. 3 % - wg "Kwestionariusza oceny realizacji Indywidualnego

Planu Działania oraz oceny postępów w rehabilitacji uczestnika projektu".

Rodzaj projektu:

Projekt wieloletni

Termin realizacji projektu:

01 marca 2022 r. - 31 marca 2025 r.

Formy wsparcia realizowane w projekcie

• Trening mieszkalnictwa

• Trening mieszkalnictwa poza placówką z wyjazdem

• Wsparcie psychologiczne

• Mentoring – konsultacje

Harmonogram realizacji projektu 2022 / 2023

• Trening mieszkalnictwa – 01.05.2022 – 31.03.2023 w trybie ciągłym (codziennie)

z wyłączeniem 14-16.09.2022.

• Trening mieszkalnictwa poza placówką z wyjazdem – 14-16.09.2022.

• Wsparcie psychologiczne - 01.05.2022 – 31.03.2023 w trybie ciągłym

(w zależności od potrzeb – 120 godz.).

• Mentoring – konsultacje - 01.05.2022 – 31.03.2023

(wsparcie pośrednie, cykliczne 2 godz./miesiąc).

Rekrutacja do projektu

Projekt jest skierowany do osób dorosłych z niepełnosprawno

- ścią intelektualną.

• Udział w projekcie jest bezpłatny.

• Nabór zamknięty ograniczony do podopiecznych Beneficjenta.

• Wymagane dokumenty: Orzeczenie o niepełnosprawności lub

o stopniu niepełnosprawności, wypełnione i podpisane formularze rekrutacyjne.

• Ilość uczestników projektu – 60 osób. W przypadku mniejszej ilości kandydatów

przeprowadzany jest nabór uzupełniający, w przypadku większej niż 60 tworzona

jest lista rezerwowa.

• Kryteria naboru

• Sposób kwalifikacji do udziału w projekcie: komisyjny

• Tryb kwalifikacji: - ocena spełniania wymogów formalnych,

- ocena spełniania wymogów merytorycznych:

a) kryterium główne - ocena sytuacji materialnej, rodzinnej, problemowej

lub zagrożenia sytuacją problemową, a także zasobów, potencjału,

predyspozycji i potrzeb – kryterium uznaniowe (każdy członek

Komisji przyznaje od 0 do 10 punktów),

b) kryterium premiujące: ilość i wiek opiekunów faktycznych (od o do 20 punktów).


Całkowita wartość projektu:

I etap (01.03.2022 – 31.03.2023): 574 353,13 zł

II etap (01.04.2023 – 31.03.2024): 823 800,24 zł

Kwota dofinansowania ze środów PFRON:

I etap (01.03.2022 – 31.03.2023): 568 608,00 zł

II etap (01.04.2023 – 31.03.2024): 832 200,24 zł

% dofinansowania: 99,00

Numer umowy: ZZO/000134/04


Krótka charakterystyka projektu:

Projekt kierowany jest do dorosłych osób niesamodzielnych z niepełnosprawnością

intelektualną z terenu powiatu nowosolskiego, podopiecznych beneficjenta, uczestników

Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Soli. Uczestnicy projektu podczas treningu

mieszkalnictwa podnoszą posiadany poziom sprawności w zakresie samoobsługi,

samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych.

Nabywają nowe umiejętności lub rozwijają już posiadane z zakresu: prawidłowych

relacji ze współmieszkańcami, planowania i zarządzania czasem, podziału ról,

prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym sprzątania i przygotowywania posiłków

oraz zakupów, a także ubierania się i utrzymywania higieny osobistej, utrzymywania więzi

rodzinnych, uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. W projekcie bierze udział

60 uczestników. Podstawowym wsparciem udzielanym uczestnikom projektu jest trening

mieszkalnictwa przygotowujący do samodzielnego (lub wspieranego w niewielkim

zakresie przez osobistych asystentów osoby niepełnosprawnej) pobytu w „swoim”

przyszłym, docelowym mieszkaniu. Uczestnicy objęci wsparciem długoterminowym

to osoby, których trudna sytuacja rodzinna i potencjał wymagają szybkiego usamodzielnienia

do wyżej określonego poziomu. Osoby objęte wsparciem krótkookresowym oprócz wsparcia

trenerów korzystać będą z przykładu, wiedzy i doświadczenia uczestników projektu

zakwaterowanych na pobyt długookresowy. Działania projektowe (z wyjątkiem treningu

wyjazdowego) realizowane są w placówce "Ośrodek Oparcia Społecznego",

mieszczącej się w budynku w pełni dostosowanym do realizacji treningu mieszkalnictwa

dla osób niepełnosprawnych. W mieszkaniu wspomaganym prowadzonym w ramach

w/w placówki jednorazowo zakwaterować można 6 osób. Każdy z uczestników może

liczyć na wsparcie psychologiczne, a także w czasie trwania całego projektu dwukrotnie

weźmie udział w treningu wyjazdowym (poza Ośrodkiem Oparcia Społecznego).

Trening mieszkalnictwa w placówce prowadzony jest z grupą pięciu osób przez jednego

trenera, a wyjazdowy z grupą 40 osobową projektu przez 10 trenerów. Trening

prowadzony jest w grupie, ale musi uwzględniać opracowany dla każdego uczestnika

Indywidualny Plan Działania dostosowany do jego potrzeb i potencjału. Projekt jest

kontynuacją i rozwinięciem wcześniej realizowanego projektu „Nasze mieszkanie –

nasza przyszłość” i wykorzystuje zdobyte w nim doświadczenie do przygotowania

uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej do samodzielnego życia przy niewielkim

wsparciu asystentów. Dodatkowym atutem (wartością dodaną) projektu jest „wytchnienie”

rodziców/opiekunów. Celem Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

„Pomóż nie będę Sam” jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością

intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka

i prowadzenie ich ku aktywnemu życiu społecznemu. Dzięki wsparciu PFRON i

wysokokwalifikowanej kadrze projekt „Droga do samodzielności” jest kolejnym działaniem

Stowarzyszenia wpisującym się w założony cel.

aktualne informacje

sprawnej „Pomóż nie będę sam” w Nowej Soli

REGULAMIN REKRUTACJI

 

Wesprzyj nasze działania:
nr konta:  PL 10 2490 0005 0000 4530 5280 2143

DZIĘKUJEMY !!!